Gjykata Themelore në Prishtinë e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë ish-guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), Hashim Rexhepi, i cili kishte kërkuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), kompensimin e dëmit material dhe jo material në shumën prej 1,953,104.00 euro, për shkak të mbajtjes së tij në paraburgim si dhe masave tjera për sigurimin e pranisë së tij.

Një shumë të tillë, ai e kishte kërkuar për shkak të pretendimeve se nga 23 korriku e deri më 23 nëntor 2010 ishte mbajtur në paraburgim, ku pas kësaj atij i ishin shqiptuar edhe masat tjera si dorëzania dhe paraqitja në Stacionin e Policisë deri më 16 shkurt të vitit 2011, ku sipas padisë edhe ishte liruar nga aktakuza me aktvendim nga ish-Gjykata e Qarkut në Prishtinë.

Nga shuma totale prej 1,953,104.00 eurove, që ai kishte kërkuar në emër të dëmit material dhe jo material që i ishin shkaktuar me rastin e arrestimit të tij dhe qëndrimit në paraburgim për katër muaj, si dhe masat tjera, me aktgjykimin e 27 tetorit të këtij viti, Rexhepi do të kompensohet nga shteti në shumën prej 204,307.00 euro.

Më këtë aktgjykim, gjykata pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit Rexhepi, ashtu që ka detyruar të paditurën, Republikën e Kosovës – Këshillin Gjyqësor të Kosovës, që atij në emër të dëmit jo material t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 45,500.00 euro, me kamatë ligjore si për mjetet e deponuara në banka pa destinim të caktuar, duke u përllogaritur nga data e marrjes së aktgjykimit deri në pagesën definitive, kështu duke e refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë sa i përket dëmit jo material.

Gjykata, sipas këtij aktgjykimi, kishte vlerësuar se periudha brenda së cilës palës paditëse i është shkaktuar dëmi moral për shkak të rrënimit të prestigjit, dëmtimit të imazhit dhe reputacionit është periudha prej 172 ditëve.

Po ashtu, gjykata ia kishte falur besimin ekspertizës psikiatrike ku thuhet se paditësi ka përjetuar dhimbje shpirtërore të intensitetit të lartë gjatë periudhës së kufizimit të lirisë për katër muaj, si dhe për periudhën prej 172 ditëve, ku dhimbjet shpirtërore thuhet se kishin qenë të intensitetit të ulët.