Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit” për tremujorin e tretë 2019, me të dhëna mbi transportin ajror, hekurudhor, rrugor, dhe telekomunikimin.

Në tremujorin e tretë të vitit 2019, numri i pasagjerëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi ishte rreth 90 mijë.

Transporti i mallrave me tren në tremujorin e tretë të vitit 2019 ishte rreth 372 mijë tonë.

Sa i përket numrit të fluturimeve, në tremujorin e tretë 2019 ishin 2.896 fluturime ose 14 % më shumë se në tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar.

Numri i udhëtarëve që kanë shfrytëzuar aeroplanin si mjet transporti, gjatë këtij tremujori, ishte rreth 783 mijë.

Në raport me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar kishte një rritje për 8.52 %.