Njoftim për aplikim për grante për bunare në Skënderaj

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillimi Rural (DBPZHR) – Komuna Skenderaj në bashkëpunim me organizaten Islamic Relief, njofton të gjithë fermerët e interesuar të për të aplikuar për puse (bunarë) për ujitjen e tokave bujqësore por edhe për ujë të pijshëm.

1. Kriteret për aplikim

Aplikuesit duhet të kenë letërnjoftimin e Republikës së Kosovës;
Të jenë banorë të Komunës së Skenderajt;
Të merret me bujqësi të ketë të mbjellura në fushë të hapur dhe në serra;
Të kenë gatishmëri për participim;
Përparësi do të kenë fermerët që nuk kanë burim të ujit për ujitjen e tokave bujqësore;
Në kushte të barabarta përparësi do të kenë ata të cilët dorëzojnë aplikimin të parët;

2. Participimi i fermerëve sipas projekteve në përqindje (%)
Për puse (bunare), participimi do të jetë 15%

3. Aplikacionet mund të merren dhe të dorëzohen vetëm në formularët e paraparë nga DBPZHR, të cilët mund t’i merrni fizikisht në zyrat e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, Kati 1.

4. Do të konsiderohen për mbështetje me grante vetëm aplikacionet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë njoftim publik, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas njoftimit.

Vërejtje:

Nga kjo mbështetje do të përfitojnë 52 fermerë, ndërsa në rast që teprojnë mjete financiare do të përfitojnë edhe më shumë fermerë.

• Aplikimi fillon nga data 15.02.2021 dhe mbaron me datë 26.02.2021 deri në ora 16:00.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT