Afera “Pronto”, Gjykata dënon Adem Grabovcin dhe dy të tjerë

Gjykata e Apelit ka marrë vendimin për 11 personat e përfshirë në aferën “Pronto”, në të cilën janë të përfshirë zyrtarë të lartë të PDK-së

Ish-deputeti i PDK-së, Adem Grabovci, është gjetur fajtor për dy vepra penale.

Ndaj tij është shqiptuar masa e burgimit unik prej 1 vjet e dy muaj, dënim i cili nuk ekzekutohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale në kohëzgjatje prej 2 vjetëve.

Grabovcit i është hequr e drejta për t’u zgjedhur dhe i është ndaluar ushtrimi i funksioneve ne administratën publike apo shërbimin publik, në kohëzgjatje prej 2 viteve, pas kalimit të periudhës së verifikimit të dënimit me kusht.

Ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ish-ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, ish-deputeti i PDK-së, Zenun Pajaziti dhe tetë të akuzuarit tjerë janë shpallur të pafajshëm për veprën penale “shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje”.

Ky është njoftimi i plotë i Gjykatës së Apelit:

Gjykata e Apelit ka vendosur në çështjen penale kundër A.G. dhe të tjerëve

Prishtinë, 01.07.2020 – Departamenti Special i Gjykatës së Apelit, ka marr vendim, në rastin e të akuzuarve A.G.,A.P.,Xh.D., I.G., S.D., B.B., R.A., N.K.,Z.P, F.Sh. dhe I.N. Me aprovimin e pjesshëm të ankesës së Prokurorisë Speciale, por edhe sipas detyrës zyrtare, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, i datës 02.03.2020, është ndryshuar vetëm për pikën II dhe III të dispozitivit. Të akuzuarit A.G. dhe I G. janë gjetur fajtor për dy vepra penale të Shkeljes së statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 paragrafi 4 i lidhur me par.1 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ndërsa i akuzuari S.G. për një vepër të tillë penale.

Konform dispozitave ligjore në fuqi, Gjykata e Apelit, të akuzuarit i ka gjykuar me dënim me kusht dhe dënime plotësuese si në vijim.

A.G. i është shqiptuar dënim unik prej 1 vjet e 2 muaj burgim, dënim i cili nuk do të ekzekutohet në rast se ai nuk kryen vepër tjetër penale, në kohëzgjatje pre 2 viteve. Atij i është hequr e drejta për t’u zgjedhur dhe i është ndaluar ushtrimi i funksioneve ne administratën publike apo shërbimin publik, në kohëzgjatje në kohëzgjatje prej 2 viteve, pas kalimit te periudhës se verifikimit te dënimit me kusht.

I.G. i është shqiptuar dënim unik prej 1 viti e 4 muaj burgim, i cili dënim nuk do te ekzekutohet ne raste se i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale ne kohëzgjatje prej 2 viteve. Atij gjithashtu është hequr e drejta për t’u zgjedhur dhe i është ndaluar ushtrimi i funksioneve ne administratën publike apo shërbimin publik, në kohëzgjatje në kohëzgjatje prej 2 viteve, pas kalimit te periudhës se verifikimit të dënimit me kusht.

Ndërsa S.G. është dënuar, me dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 8 muaj, i cili dënim nuk do te ekzekutohet ne raste se i akuzuari nuk kryen vepër penale ne kohëzgjatje prej 1 viti. Atij i është hequr e drejta për t’u zgjedhur dhe i është ndaluar ushtrimi i funksioneve ne administratën publike apo shërbimin publik, në kohëzgjatje në kohëzgjatje prej 2 vjetëve, pas kalimit te periudhës se verifikimit të dënimit me kusht.

Në çështje tjera( pika I, IV, V, VI, VII, VIII, IX e dispozitivit) ankesa e prokurorisë është refuzuar si e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT